Privacy

Privacy verklaring – Modelspoorclub (MSC) Maas en Waal

De MSC Maas en Waal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de MSC Maas en Waal.

Wie zijn wij?

De MSC Maas en Waal is een vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40145994, Pastoor Schoenmakersstraat 5 6657 CB Boven-Leeuwen. Internet adres: www.mscmaasenwaal.nl, e-mailadres: info@mscmaasenwaal.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt MSC Maas en Waal persoonsgegevens?

MSC Maas en Waal verwerkt persoonsgegevens van mensen die lid, erelid of begunstigd lid zijn van de MSC Maas en Waal. Hierna verder te noemen als lid.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van de MSC Maas en Waal, in de persoon van secretaris en penningmeester, verwerken persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt MSC Maas en Waal persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de MSC Maas en Waal hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam, adres- en e-mailadresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Denk hierbij aan foto’s, waarop leden herkenbaar in beeld zijn, plaatsen op de website van de MSC Maas en Waal om te laten zien waar wij als modelspoorclub mee bezig zijn.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Verwerkt de MSC Maas en Waal ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken GEEN bijzondere persoonsgegevens.

De MSC Maas en Waal controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe gaat MSC Maas en Waal met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

De digitale persoonsgegevens worden lokaal opgeslagen als bestanden vanuit een gangbaar officepakket. Deze bestanden zijn NIET online beschikbaar, ook niet via de website van de MSC Maas en Waal. Overige gegevensdragers zullen deugdelijk worden opgeborgen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Op verzoek daartoe kun je jouw gegevens inzien.

Daarnaast kunnen de secretaris en penningmeester, je gegevens inzien, omdat zij deze verwerken. Binnen de MSC Maas en Waal wordt onder leden de ledenlijst gedeeld. Op de ledenlijst staan persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De secretaris van de MSC Maas en Waal, kan je gegevens muteren. Op jouw verzoek zullen de persoonsgegevens worden gecorrigeerd, geactualiseerd of verwijderd. Van verwijdering zijn uitgezonderd de persoonsgegevens die gevraagd zijn via de velden op het inschrijfformulier.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een modelspoorevenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. De MSC Maas en Waal kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na uitschrijving verwijderd, ten spoedigste nadat is gebleken dat aan de contributie en of andere (financiële) verplichtingen is voldaan.

Daarnaast kunnen, alleen met jouw toestemming, de persoonsgegevens worden bewaard om met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de MSC Maas en Waal gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Bij het aanmelden als lid, wordt daartoe een inschrijfformulier ingevuld. Dit inschrijfformulier bestaat uit verplichte velden en niet verplichte velden. Bij het niet verstrekken van persoonsgegevens, gevraagd bij de verplichte velden, kan de aanvraag niet verder in behandeling worden genomen.

Kan ik zien welke gegevens MSC Maas en Waal van mij verwerkt?

Door een verzoek in te dienen bij de secretaris van de MSC Maas en Waal kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met MSC Maas en Waal (bijvoorbeeld als oud lid), inzien.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de MSC Maas en Waal kun je terecht bij het secretariaat van de MSC Maas en Waal.

Wijzigingen privacyverklaring

De MSC Maas en Waal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor het gebruik van de website van de MSC Maas en Waal te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt deze privacyverklaring zelf opslaan of raadplegen via www.mscmaasenwaal.nl/privacy

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen de Modelspoorclub Maas en Waal is de secretaris. e-Mail: info[at]mscmaasenwaal.nl

(Let op: vervang [at] door @)